تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

گزارش 8 صبح بازار - چهارشنبه 22 اسفند

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه اوسطی در 1397/12/22
ویدیوی بعدی: گزارش 8 صبح بازار - شنبه 25 اسفند

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:00 1 306 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 2 258 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 3 196 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 4 209 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 5 205 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 6 163 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 7 156 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 8 193 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 9 194 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 10 209 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 11 209 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 12 213 نمایش | 9 ماه پیش
Screenshot01:00 13 184 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 14 168 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 15 172 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 16 192 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 17 211 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 18 183 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 19 250 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 20 237 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 21 186 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 22 173 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 23 196 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 24 201 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 25 208 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 26 510 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 27 182 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 28 195 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 29 190 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 30 173 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 31 154 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 32 190 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 33 191 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 34 187 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 35 175 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 36 178 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 37 157 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 38 177 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 39 164 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 40 173 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 41 178 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 42 178 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 43 179 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:06 44 157 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 45 158 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 46 171 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 47 168 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 48 158 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 49 150 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 50 146 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 51 177 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 52 170 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 53 190 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 54 160 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 55 243 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 56 167 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 57 220 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 58 164 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 59 219 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 60 180 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 61 155 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 62 176 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 63 193 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 64 165 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 65 153 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 66 170 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 67 172 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 68 139 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 69 186 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 70 140 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 71 151 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 72 147 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 73 112 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 74 146 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 75 134 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 76 147 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 77 140 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:01 78 121 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:01 79 129 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:01 80 116 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:01 81 141 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 82 135 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:01 83 153 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:01 84 117 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 85 105 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 86 111 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 87 121 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 88 109 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 89 98 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 90 106 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 91 111 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 92 95 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 93 115 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 94 95 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 95 91 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 96 97 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 97 106 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 98 116 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 99 87 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 100 89 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 101 85 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 102 78 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 103 81 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 104 63 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 105 90 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 106 81 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 107 63 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 108 83 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 109 80 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 110 88 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 111 60 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 112 66 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 113 69 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 114 57 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 115 78 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 116 65 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 117 68 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 118 61 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 119 92 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 120 57 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 121 49 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 122 52 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 123 35 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 124 48 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 125 32 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 126 39 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 127 43 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 128 33 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 129 26 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 130 44 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 131 31 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 132 57 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 133 23 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 134 35 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 135 34 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:00 136 43 نمایش | 6 روز پیش
//
/**/