تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

گزارش 8 صبح بازار - شنبه 13 بهمن

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه اوسطی در 1397/11/13
ویدیوی بعدی: گزارش 8 صبح بازار - یکشنبه 14 بهمن

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:00 1 267 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 2 223 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 3 173 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 4 177 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 5 177 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 6 138 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 7 133 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 8 161 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 9 163 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 10 183 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 11 183 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 12 186 نمایش | 8 ماه پیش
Screenshot01:00 13 158 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 14 141 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 15 146 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 16 157 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 17 183 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 18 158 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 19 218 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 20 208 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 21 159 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 22 142 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 23 169 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 24 174 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 25 181 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 26 484 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 27 155 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 28 166 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 29 166 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 30 148 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 31 129 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 32 163 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 33 168 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 34 161 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 35 148 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 36 152 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 37 133 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 38 154 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 39 139 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 40 147 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 41 149 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 42 153 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 43 157 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:06 44 135 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 45 134 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 46 139 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 47 145 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 48 133 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 49 127 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 50 125 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 51 145 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 52 148 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 53 167 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 54 134 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 55 216 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 56 139 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 57 191 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 58 141 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 59 187 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 60 151 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 61 128 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 62 146 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 63 166 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 64 142 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 65 126 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 66 137 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 67 144 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 68 117 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 69 159 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 70 112 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 71 123 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 72 123 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 73 90 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 74 119 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 75 111 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 76 122 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 77 113 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:01 78 95 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:01 79 100 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:01 80 90 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:01 81 111 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 82 105 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:01 83 129 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:01 84 89 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 85 75 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 86 83 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 87 91 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 88 78 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 89 68 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 90 76 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 91 83 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 92 64 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 93 91 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 94 71 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 95 59 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 96 71 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 97 74 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 98 86 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 99 59 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 100 67 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 101 59 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 102 59 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 103 61 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 104 42 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 105 62 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 106 56 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 107 46 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 108 63 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 109 57 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 110 67 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 111 41 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 112 48 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 113 45 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 114 40 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 115 55 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 116 46 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 117 49 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 118 41 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 119 65 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 120 32 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 121 16 نمایش | 1 روز پیش
//
/**/