تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

ثعمرا در محدوده کم ریسک

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه شبانکاره در 1397/11/09
ویدیوی بعدی: شاخص انبوه سازی

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:50 1 تحلیل تکنیال دکوثر 616 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:49 2 تحلیل تکنیکال شپدیس 505 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:36 3 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی 409 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:03 4 تحلیل تکنیکال پخش 324 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:46 5 تحلیل تکنیکال بالاس 338 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:57 6 تحلیل تکنیکال چدن 260 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:27 7 تحلیل تکنیکال کلوند 232 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:52 8 تحلیل تکنیکال ولملت 256 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:49 9 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 216 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:37 10 تحلیل تکنیکال بمپنا 238 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:44 11 تحلیل تکنیکال شوینده 281 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:58 12 تحلیل تکنیکال کساوه 190 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:08 13 تحلیل تکنیکال های وب 472 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:54 14 تحلیل تکنیکال فولاد 335 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:27 15 تحلیل تکنیکال شاخص گروه غذایی 220 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:39 16 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 183 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:52 17 تحلیل تکنیکال شاخص حمل و نقل 240 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:03 18 تحلیل تکنیکال بیمه البرز 224 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:50 19 تحلیل تکنیکال بیمه آسیا 237 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:40 20 تحلیل تکنیکال بکهنوج 198 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:22 21 تحلیل تکنیکال بیمه دی 262 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:04 22 تحلیل تکنیکال واتی 253 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:43 23 تحلیل تکنیکال وتوکا 237 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:52 24 تحلیل تکنیکال تیپیکو 242 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:54 25 تحلیل تکنیکال ثنوسا 263 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:07 26 تحلیل تکنیکال وساخت 287 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:25 27 تحلیل تکنیکال ثاژن 210 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:42 28 تحلیل تکنیکال حفاری 260 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:53 29 تحلیل تکنیکال وخارزم 393 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:36 30 تحلیل تکنیکال حسینا 191 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:50 31 تحلیل تکنیکال شپنا 608 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:26 32 تحلیل تکنیکال وبانک 185 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:37 33 تحلیل تکنیکال شتران 376 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:55 34 تحلیل تکنیکال وغدیر 317 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:31 35 تحلیل تکنیکال وصندوق 231 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:40 36 تحلیل تکنیکال وصنعت 167 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:26 37 تحلیل تکنیکال وبانک 211 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot04:25 38 تحلیل تکنیکال دلار ریال 842 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:33 39 تحلیل تکنیکال بمپنا 223 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:55 40 تحلیل تکنیکال شاخص کل 669 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:20 41 تحلیل تکنیکال واحیا 606 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:52 42 تحلیل تکنیکال شاخص بیمه 302 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:23 43 تحلیل تکنیکال بیمه بیمه پارسیان 300 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:25 44 تحلیل تکنیکال بیمه اسیا 146 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:24 45 تحلیل تکنیکال ودی 273 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:51 46 تحلیل تکنیکال قاسم 178 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:57 47 تحلیل تکنیکال چدن 203 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:31 48 تحلیل تکنیکال تبرک 412 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:57 49 تحلیل تکنیکال خساپا 408 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:04 50 تحلیل تکنیکال خمهر 203 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:00 51 تحلیل تکنیکال خزامیا 282 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:44 52 تحلیل تکنیکال خپارس 253 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:47 53 تحلیل تکنیکال حفاری 172 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:34 54 تحلیل تکنیکال حپارسا 242 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:59 55 تحلیل تکنیکال وپست 394 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:17 56 تحلیل تکنیکال ذوب 386 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:12 57 تحلیل تکنیکال پترول 297 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:44 58 تحلیل تکنیکال شاخص سایر واسطه گریهای مالی 127 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:50 59 تحلیل تکنیکال فاسمین 203 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:47 60 تحلیل تکنیکال قثابت 157 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:03 61 تحلیل تکنیکال پارسان 242 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:01 62 تحلیل تکنیکال تکمبا 140 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:52 63 تحلیل تکنیکال وغدیر 152 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:22 64 تحلیل تکنیکال وتجارت 217 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:40 65 تحلیل تکنیکال ولساپا 255 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:51 66 تحلیل تکنیکال خکار 253 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:12 67 تحلیل تکنیکال چکاپا 168 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:30 68 تحلیل تکنیکال وسینا 196 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:35 69 تحلیل تکنیکال آپ 243 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:55 70 تحلیل تکنیکال خپارس 222 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:12 71 تحلیل تکنیکال شاخص غذایی 218 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:41 72 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 110 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:45 73 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سرمایه گذاری 126 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:01 74 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 160 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:28 75 تحلیل تکنیکال فملی 178 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:55 76 تحلیل تکنیکال سرچشمه 139 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:12 77 تحلیل تکنیکال غشهداب 113 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:04 78 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان 123 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:45 79 تحلیل تکنیکال بهپاک 162 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:57 80 تحلیل تکنیکال ستران 151 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:25 81 تحلیل تکنیکال فزرین 132 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:42 82 تحلیل تکنیکال چافست 183 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:04 83 تحلیل تکنیکال کفرا 157 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:55 84 تحلیل تکنیکال فسرب 203 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:44 85 تحلیل تکنیکال شغدیر 142 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:00 86 تحلیل تکنیکال شبهرن 150 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:51 87 تحلیل تکنیکال رکیش 108 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:10 88 تحلیل تکنیکال دلر 125 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:50 89 تحلیل تکنیکال سفارس 226 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:30 90 تحلیل تکنیکال کطبس 130 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:06 91 تحلیل تکنیکال دامین 142 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:58 92 تحلیل تکنیکال گکوثر 143 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:42 93 تحلیل تکنیکال شپاس 257 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:55 94 تحلیل تکنیکال چکاپا 159 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:21 95 تحلیل تکنیکال وخارزم 250 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:44 96 تحلیل تکنیکال دبالک 93 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:38 97 تحلیل تکنیکال تکمبا 280 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:17 98 تحلیل تکنیکال ثاژن 85 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:48 99 تحلیل تکنیکال وسین 124 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:47 100 تحلیل تکنیکال شبریز 115 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:06 101 تحلیل تکنیکال شخارک 142 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:06 102 تحلیل تکنیکال شاخص گروه فلزات اساسی 90 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:01 103 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 97 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:59 104 تحلیل تکنیکال شاخص فراورده های نفتی 104 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:04 105 تحلیل تکنیکال خصدرا 206 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:49 106 تحلیل تکنیکال شاخص دارویی 255 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:55 107 تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن 163 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:21 108 تحلیل تکنیکال دکوثر 117 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:42 109 تحلیل تکنیکال فلوله 246 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:27 110 تحلیل تکنیکال ثمسکن 118 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:13 111 تحلیل تکنیکال دسانکو 104 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:00 112 تحلیل تکنیکال ثتران 144 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:04 113 تحلیل تکنیکال ثاژن 157 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:54 114 تحلیل تکنیکال ثغرب 200 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:49 115 تحلیل تکنیکال ثفارس 104 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:04 116 تحلیل تکنیکال تیپیکو 162 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:43 117 تحلیل تکنیکال کترام 89 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:47 118 تحلیل تکنیکال شاخص گروه کاشی و سرامیک 200 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:40 119 تحلیل تکنیکال بهپاک 136 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:15 120 تحلیل تکنیکال البرز 89 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:23 121 تحلیل تکنیکال حفاری 214 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:52 122 تحلیل تکنیکال کیمیا 177 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:44 123 تحلیل تکنیکال سفارس 107 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:39 124 تحلیل تکنیکال ذوب 765 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:45 125 تحلیل تکنیکال حپارسا 459 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:47 126 تحلیل تکنیکال فاراک 121 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:53 127 تحلیل تکنیکال پترول 122 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:51 128 تحلیل تکنیکال وسپه 84 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:08 129 تحلیل تکنیکال وغدیر 100 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:58 130 تحلیل تکنیکال کلوند 105 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:41 131 تحلیل تکنیکال پارس 127 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:32 132 تحلیل تکنیکال وصندوق 73 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:38 133 تحلیل تکنیکال بیمه اسیا 76 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:38 134 تحلیل تکنیکال واتی 77 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:58 135 تحلیل تکنیکال شپنا 515 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:47 136 تحلیل تکنیکال شتران 332 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:55 137 تحلیل تکنیکال کچاد 93 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:02 138 تحلیل تکنیکال وساپا 105 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:03 139 تحلیل تکنیکال غشهداب 93 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:01 140 تحلیل تکنیکال کسرا 470 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:49 141 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 97 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:37 142 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی 129 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:44 143 تحلیل تکنیکال کگل 84 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:32 144 تحلیل تکنیکال ریشمک 113 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:49 145 تحلیل تکنیکال بترانس 198 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:30 146 تحلیل تکنیکال رتکو 68 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:37 147 تحلیل تکنیکال فملی 121 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:22 148 تحلیل تکنیکال کطبس 252 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:50 149 تحلیل تکنیکال دتولید 102 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:47 150 تحلیل تکنیکال فالوم 88 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:01 151 تحلیل تکنیکال فباهنر 142 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:37 152 تحلیل تکنیکال شغدیر 75 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:44 153 تحلیل تکنیکال کماسه 94 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:44 154 تحلیل تکنیکال میدکو 155 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:37 155 تحلیل تکنیکال وایران 175 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:11 156 تحلیل تکنیکال 173 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:45 157 تحلیل تکنیکال ثالوند 93 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:48 158 تحلیل تکنیکال بکهنوج 113 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:35 159 تحلیل تکنیکال سخوز 170 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:06 160 تحلیل تکنیکال فاراک 120 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:08 161 تحلیل تکنیکال های وب 126 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:03 162 تحلیل تکنیکال سکرما 54 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:52 163 تحلیل تکنیکال دکیمی 245 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:29 164 تحلیل تکنیکال خکار 62 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:44 165 تحلیل تکنیکال ممسنی 89 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:55 166 تحلیل تکنیکال ولساپا 81 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot02:01 167 تحلیل تکنیکال اپرداز 106 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot02:19 168 تحلیل تکنیکال ثاخت 94 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:14 169 نحلیل تکنیکال وساخت 71 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:58 170 58 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:23 171 62 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:44 172 79 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:38 173 تحلیل تکنیکال کنور 208 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:47 174 تحلیل تکنیکال پارس 250 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:44 175 تحلیل تکنیکال تاپیکو 146 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:55 176 تحلیل تکنیکال شغدیر 94 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:45 177 تحلیل تکنیکال شپدیس 37 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:43 178 وغدیر بخریم؟ 36 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:47 179 تحلیل تکنیکال پارسان 40 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:54 180 تحلیل تکنیکال وکادو 41 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:37 181 تحلیل تکنیکال خکمک 65 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:47 182 تحلیل تکنیکال کروی 111 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:55 183 تحلیل تکنیکال خمهر 95 نمایش | 6 روز پیش
Screenshot01:48 184 تحلیل تکنیکال خشرق 76 نمایش | 6 روز پیش
Screenshot02:16 185 تحلیل تکنیکال خمحرکه 115 نمایش | 6 روز پیش
//
/**/