تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

گزارش 8 صبح بازار - دوشنبه 17 دی

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه اوسطی در 1397/10/17
ویدیوی بعدی: گزارش 8 صبح بازار - شنبه 22 دی

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:00 1 236 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 2 200 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 3 150 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 4 153 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 5 152 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 6 118 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 7 111 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 8 140 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 9 141 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 10 160 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 11 159 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 12 163 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:00 13 135 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 14 123 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 15 126 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 16 135 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 17 163 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 18 136 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 19 195 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 20 189 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 21 136 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 22 124 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 23 149 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 24 153 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 25 160 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 26 464 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 27 134 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 28 146 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 29 146 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 30 128 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 31 111 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 32 143 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 33 146 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 34 142 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 35 128 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 36 133 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 37 112 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 38 131 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 39 117 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 40 125 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 41 129 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 42 133 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 43 136 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:06 44 111 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 45 115 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 46 119 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 47 127 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 48 115 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 49 106 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 50 105 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 51 126 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 52 128 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 53 148 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 54 107 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 55 192 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 56 116 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 57 168 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 58 122 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 59 165 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 60 129 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 61 108 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 62 121 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 63 147 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 64 118 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 65 103 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 66 110 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 67 123 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 68 98 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 69 132 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 70 89 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 71 98 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 72 103 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 73 69 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 74 94 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 75 90 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 76 97 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 77 92 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:01 78 77 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:01 79 76 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:01 80 65 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:01 81 88 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 82 79 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:01 83 105 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:01 84 69 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 85 54 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 86 62 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 87 65 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 88 54 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 89 44 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 90 50 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 91 56 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 92 44 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 93 65 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 94 48 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 95 37 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 96 49 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 97 53 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 98 65 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:00 99 36 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 100 51 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 101 41 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 102 40 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 103 38 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 104 22 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 105 38 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 106 33 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:00 107 24 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:00 108 37 نمایش | 6 روز پیش
Screenshot01:00 109 31 نمایش | 4 روز پیش
Screenshot01:00 110 36 نمایش | 1 روز پیش
Screenshot01:00 111 18 نمایش | 20 ساعت پیش
//
/**/