تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

ما

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه شبانکاره در 1397/10/12

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:23 1 463 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:23 2 نماد درخواستی کاربران 520 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:18 3 211 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:15 4 شاخص گروه #لاستیک در برابر سقف بلند مدت 143 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:58 5 کفرا 318 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:25 6 فارس 189 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:21 7 ثاباد 245 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:18 8 تحلیل تکنیکال زگلدشت 194 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:56 9 237 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot02:17 10 شاخص انبوه سازی 133 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:25 11 194 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:25 12 تحلیل تکنیکال ولساپا 293 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot02:06 13 تحلیل تکنیکال قند هکمتان 238 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot02:02 14 تحلیل تکنیکال خپارس 238 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:54 15 تحلیل تکنیکال خکاوه 358 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot02:46 16 تحلیل تکنیکال وساپا 433 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:52 17 تحلیل تکنیکال دریشمک 197 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:52 18 تحلیل تکنیکال ذوب 323 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:52 19 تحلیل تکنیکال وغدیر 146 نمایش | 7 ماه پیش
Screenshot01:23 20 تحلیل تکنیکال خودرو 94 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:06 21 تحلیل تکنیکال فایرا 161 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:21 22 تحلیل تکنیکال کمنگنز 221 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:32 23 تحلیل تکنیکال ثنوسا 232 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:39 24 تحلیل تکنیکال کرازی 158 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:59 25 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان 123 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:57 26 تحلیل تکنیکال سپ 210 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:29 27 تحلیل تکنیکال ثفارس 153 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:48 28 تحلیل تکنیکال فملی 197 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:27 29 تحلیل تکنیکال پرداخت 127 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:42 30 تحلیل تکنیکال دی 108 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:33 31 تحلیل تکنیکال زشگزا 209 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:52 32 تحلیل تکنیکال کچاد 146 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:43 33 تحلیل تکنیکال وایران 120 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:46 34 تحلیل تکنیکال فباهنر 143 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:30 35 تحلیل تکنیکال ثغرب 155 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:13 36 تحلیل تکنیکال آپ 165 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:31 37 تحلیل تکنیکال شپاس 159 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:35 38 تحلیل تکنیکال ومعادن 152 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:28 39 تحلیل تکنیکال فنوال 264 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:08 40 تحلیل تکنیکال کرماشا 108 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:06 41 تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی 103 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:57 42 تحلیل تکنیکال شاخص گروه لیزینگ 99 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:38 43 تحلیل تکنیکال توریل 173 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:31 44 تحلیل تکنیکال شرانل 146 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:33 45 پسهند با ریسک به ریوارد جذاب هم اکنون در BixoTv مشاهده کنید. 98 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:11 46 تحلیل تکنیکال ولبهمن 96 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:51 47 تحلیل تکنیکال حتوکا 115 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:53 48 تحلیل تکنیکال شاخص فراورده های نفتی 158 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:46 49 تحلیل تکنیکال وغدیر 102 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:26 50 تحلیل تکنیکال وبیمه 99 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:42 51 تحلیل تکنیکال ثتران 267 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:53 52 تحلیل تکنیکال چکاپا 357 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:30 53 تحلیل تکنیکال شپدیس 217 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:35 54 تحلیل تکنیکال اپرداز 142 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:50 55 تحلیل تکنیکال غبشهر 177 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot02:09 56 تحلیل تکنیکال فاراک 301 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:52 57 تحلیل تکنیکال تکمبا 227 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:49 58 تحلیل تکنیکال شپنا 141 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:31 59 تحلیل تکنیکال فالوم 170 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:31 60 تحلیل تکنیکال میدکو 182 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:42 61 تحلیل تکنیکال ثالوند 191 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:37 62 تحلیل تکنیکال کیمیا 228 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:12 63 تحلیل تکنیکال مرقام 247 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:30 64 تحلیل تکنیکال رکیش 257 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:40 65 تحلیل تکنیکال خشرق 202 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:27 66 تحلیل تکنیکال کاذر 147 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:46 67 تحلیل تکنیکال وساخت 172 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:49 68 تحلیل تکنیکال ونفت 131 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot04:01 69 تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو 215 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:36 70 تحلیل تکنیکال شگل 137 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:01 71 تحلیل تکنیکال شلیا 147 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:58 72 تحلیل تکنیکال زنگان 95 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:03 73 تحلیل تکنیکال خپارس 136 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:39 74 تحلیل تکنیکال شبندر 148 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:57 75 تحلیل تکنیکال فزرین 170 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:29 76 تحلیل تکنیکال گوهران 189 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:51 77 تحلیل تکنیکال سهگمت 215 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:28 78 تحلیل تکنیکال غدیس 136 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:03 79 56 نمایش | 3 هفته پیش
//
/**/