تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

غشهداب در محدوده کم ریسک

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه شبانکاره در 1397/10/10
تحلیل تکنیکال غشهداب
ویدیوی بعدی: کسرا بخریم؟

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:50 1 تحلیل تکنیال دکوثر 550 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:49 2 تحلیل تکنیکال شپدیس 435 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:36 3 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی 342 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot02:03 4 تحلیل تکنیکال پخش 287 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:46 5 تحلیل تکنیکال بالاس 295 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:57 6 تحلیل تکنیکال چدن 223 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:27 7 تحلیل تکنیکال کلوند 204 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:52 8 تحلیل تکنیکال ولملت 216 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:49 9 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 187 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:37 10 تحلیل تکنیکال بمپنا 207 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:44 11 تحلیل تکنیکال شوینده 242 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:58 12 تحلیل تکنیکال کساوه 163 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:08 13 تحلیل تکنیکال های وب 424 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:54 14 تحلیل تکنیکال فولاد 295 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:27 15 تحلیل تکنیکال شاخص گروه غذایی 191 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:39 16 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 156 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:52 17 تحلیل تکنیکال شاخص حمل و نقل 218 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:03 18 تحلیل تکنیکال بیمه البرز 186 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:50 19 تحلیل تکنیکال بیمه آسیا 212 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:40 20 تحلیل تکنیکال بکهنوج 166 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:22 21 تحلیل تکنیکال بیمه دی 218 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:04 22 تحلیل تکنیکال واتی 226 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:43 23 تحلیل تکنیکال وتوکا 199 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:52 24 تحلیل تکنیکال تیپیکو 214 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:54 25 تحلیل تکنیکال ثنوسا 224 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:07 26 تحلیل تکنیکال وساخت 247 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:25 27 تحلیل تکنیکال ثاژن 184 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:42 28 تحلیل تکنیکال حفاری 235 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:53 29 تحلیل تکنیکال وخارزم 353 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:36 30 تحلیل تکنیکال حسینا 165 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:50 31 تحلیل تکنیکال شپنا 555 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:26 32 تحلیل تکنیکال وبانک 161 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:37 33 تحلیل تکنیکال شتران 327 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:55 34 تحلیل تکنیکال وغدیر 273 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:31 35 تحلیل تکنیکال وصندوق 192 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:40 36 تحلیل تکنیکال وصنعت 146 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:26 37 تحلیل تکنیکال وبانک 187 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot04:25 38 تحلیل تکنیکال دلار ریال 743 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:33 39 تحلیل تکنیکال بمپنا 188 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:55 40 تحلیل تکنیکال شاخص کل 620 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:20 41 تحلیل تکنیکال واحیا 543 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:52 42 تحلیل تکنیکال شاخص بیمه 268 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:23 43 تحلیل تکنیکال بیمه بیمه پارسیان 252 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:25 44 تحلیل تکنیکال بیمه اسیا 121 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:24 45 تحلیل تکنیکال ودی 249 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:51 46 تحلیل تکنیکال قاسم 153 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:57 47 تحلیل تکنیکال چدن 175 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:31 48 تحلیل تکنیکال تبرک 378 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:57 49 تحلیل تکنیکال خساپا 350 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:04 50 تحلیل تکنیکال خمهر 180 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:00 51 تحلیل تکنیکال خزامیا 241 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:44 52 تحلیل تکنیکال خپارس 217 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:47 53 تحلیل تکنیکال حفاری 151 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:34 54 تحلیل تکنیکال حپارسا 222 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:59 55 تحلیل تکنیکال وپست 349 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:17 56 تحلیل تکنیکال ذوب 346 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:12 57 تحلیل تکنیکال پترول 264 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:44 58 تحلیل تکنیکال شاخص سایر واسطه گریهای مالی 99 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:50 59 تحلیل تکنیکال فاسمین 163 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:47 60 تحلیل تکنیکال قثابت 123 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:03 61 تحلیل تکنیکال پارسان 222 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:01 62 تحلیل تکنیکال تکمبا 108 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:52 63 تحلیل تکنیکال وغدیر 129 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:22 64 تحلیل تکنیکال وتجارت 174 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:40 65 تحلیل تکنیکال ولساپا 224 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:51 66 تحلیل تکنیکال خکار 226 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:12 67 تحلیل تکنیکال چکاپا 145 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:30 68 تحلیل تکنیکال وسینا 162 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:35 69 تحلیل تکنیکال آپ 211 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:55 70 تحلیل تکنیکال خپارس 187 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:12 71 تحلیل تکنیکال شاخص غذایی 190 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:41 72 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 85 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:45 73 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سرمایه گذاری 102 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:01 74 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 135 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:28 75 تحلیل تکنیکال فملی 129 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:55 76 تحلیل تکنیکال سرچشمه 110 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:12 77 تحلیل تکنیکال غشهداب 87 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:04 78 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان 97 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:45 79 تحلیل تکنیکال بهپاک 127 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:57 80 تحلیل تکنیکال ستران 118 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:25 81 تحلیل تکنیکال فزرین 109 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:42 82 تحلیل تکنیکال چافست 148 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:04 83 تحلیل تکنیکال کفرا 128 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:55 84 تحلیل تکنیکال فسرب 173 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:44 85 تحلیل تکنیکال شغدیر 108 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:00 86 تحلیل تکنیکال شبهرن 126 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:51 87 تحلیل تکنیکال رکیش 83 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:10 88 تحلیل تکنیکال دلر 90 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:50 89 تحلیل تکنیکال سفارس 199 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:30 90 تحلیل تکنیکال کطبس 104 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:06 91 تحلیل تکنیکال دامین 120 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:58 92 تحلیل تکنیکال گکوثر 109 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:42 93 تحلیل تکنیکال شپاس 217 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:55 94 تحلیل تکنیکال چکاپا 115 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:21 95 تحلیل تکنیکال وخارزم 217 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:44 96 تحلیل تکنیکال دبالک 69 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:38 97 تحلیل تکنیکال تکمبا 236 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:17 98 تحلیل تکنیکال ثاژن 66 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:48 99 تحلیل تکنیکال وسین 92 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:47 100 تحلیل تکنیکال شبریز 91 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:06 101 تحلیل تکنیکال شخارک 118 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:06 102 تحلیل تکنیکال شاخص گروه فلزات اساسی 66 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:01 103 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 61 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:59 104 تحلیل تکنیکال شاخص فراورده های نفتی 76 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:04 105 تحلیل تکنیکال خصدرا 153 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:49 106 تحلیل تکنیکال شاخص دارویی 223 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:55 107 تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن 136 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:21 108 تحلیل تکنیکال دکوثر 85 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:42 109 تحلیل تکنیکال فلوله 208 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:27 110 تحلیل تکنیکال ثمسکن 89 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:13 111 تحلیل تکنیکال دسانکو 76 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:00 112 تحلیل تکنیکال ثتران 108 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:04 113 تحلیل تکنیکال ثاژن 130 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:54 114 تحلیل تکنیکال ثغرب 155 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:49 115 تحلیل تکنیکال ثفارس 71 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:04 116 تحلیل تکنیکال تیپیکو 136 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:43 117 تحلیل تکنیکال کترام 65 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:47 118 تحلیل تکنیکال شاخص گروه کاشی و سرامیک 167 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:40 119 تحلیل تکنیکال بهپاک 105 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:15 120 تحلیل تکنیکال البرز 63 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:23 121 تحلیل تکنیکال حفاری 179 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:52 122 تحلیل تکنیکال کیمیا 139 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:44 123 تحلیل تکنیکال سفارس 73 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:39 124 تحلیل تکنیکال ذوب 665 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:45 125 تحلیل تکنیکال حپارسا 393 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:47 126 تحلیل تکنیکال فاراک 76 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:53 127 تحلیل تکنیکال پترول 87 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:51 128 تحلیل تکنیکال وسپه 58 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:08 129 تحلیل تکنیکال وغدیر 69 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:58 130 تحلیل تکنیکال کلوند 76 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:41 131 تحلیل تکنیکال پارس 97 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:32 132 تحلیل تکنیکال وصندوق 48 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:38 133 تحلیل تکنیکال بیمه اسیا 48 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:38 134 تحلیل تکنیکال واتی 55 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:58 135 تحلیل تکنیکال شپنا 454 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:47 136 تحلیل تکنیکال شتران 274 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:55 137 تحلیل تکنیکال کچاد 63 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:02 138 تحلیل تکنیکال وساپا 70 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:03 139 تحلیل تکنیکال غشهداب 66 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:01 140 تحلیل تکنیکال کسرا 374 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:49 141 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 69 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:37 142 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی 96 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:44 143 تحلیل تکنیکال کگل 51 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:32 144 تحلیل تکنیکال ریشمک 74 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:49 145 تحلیل تکنیکال بترانس 160 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:30 146 تحلیل تکنیکال رتکو 42 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:37 147 تحلیل تکنیکال فملی 75 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:22 148 تحلیل تکنیکال کطبس 212 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:50 149 تحلیل تکنیکال دتولید 72 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:47 150 تحلیل تکنیکال فالوم 55 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:01 151 تحلیل تکنیکال فباهنر 88 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:37 152 تحلیل تکنیکال شغدیر 39 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:44 153 تحلیل تکنیکال کماسه 52 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:44 154 تحلیل تکنیکال میدکو 106 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:37 155 تحلیل تکنیکال وایران 130 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot02:11 156 تحلیل تکنیکال 118 نمایش | 5 روز پیش
Screenshot01:45 157 تحلیل تکنیکال ثالوند 51 نمایش | 5 روز پیش
Screenshot01:48 158 تحلیل تکنیکال بکهنوج 43 نمایش | 4 روز پیش
Screenshot01:35 159 تحلیل تکنیکال سخوز 75 نمایش | 4 روز پیش
Screenshot02:06 160 تحلیل تکنیکال فاراک 13 نمایش | 14 ساعت پیش
Screenshot02:08 161 تحلیل تکنیکال های وب 15 نمایش | 13 ساعت پیش
//
/**/