تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

شاخص فراورده های نفتی روی حمایت

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه شبانکاره در 1397/09/11
تحلیل تکنیکال شاخص فراورده های نفتی
ویدیوی بعدی: خصدرا روی کف کانال

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:50 1 تحلیل تکنیال دکوثر 444 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:49 2 تحلیل تکنیکال شپدیس 355 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:36 3 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی 252 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot02:03 4 تحلیل تکنیکال پخش 227 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:46 5 تحلیل تکنیکال بالاس 245 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:57 6 تحلیل تکنیکال چدن 178 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:27 7 تحلیل تکنیکال کلوند 166 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:52 8 تحلیل تکنیکال ولملت 181 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:49 9 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 148 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:37 10 تحلیل تکنیکال بمپنا 170 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:44 11 تحلیل تکنیکال شوینده 203 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:58 12 تحلیل تکنیکال کساوه 133 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:08 13 تحلیل تکنیکال های وب 362 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:54 14 تحلیل تکنیکال فولاد 241 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:27 15 تحلیل تکنیکال شاخص گروه غذایی 162 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:39 16 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 133 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:52 17 تحلیل تکنیکال شاخص حمل و نقل 189 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:03 18 تحلیل تکنیکال بیمه البرز 149 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:50 19 تحلیل تکنیکال بیمه آسیا 186 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:40 20 تحلیل تکنیکال بکهنوج 133 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:22 21 تحلیل تکنیکال بیمه دی 168 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:04 22 تحلیل تکنیکال واتی 183 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:43 23 تحلیل تکنیکال وتوکا 157 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:52 24 تحلیل تکنیکال تیپیکو 180 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:54 25 تحلیل تکنیکال ثنوسا 180 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:07 26 تحلیل تکنیکال وساخت 188 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:25 27 تحلیل تکنیکال ثاژن 153 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:42 28 تحلیل تکنیکال حفاری 197 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:53 29 تحلیل تکنیکال وخارزم 287 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:36 30 تحلیل تکنیکال حسینا 134 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:50 31 تحلیل تکنیکال شپنا 472 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:26 32 تحلیل تکنیکال وبانک 136 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:37 33 تحلیل تکنیکال شتران 270 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:55 34 تحلیل تکنیکال وغدیر 227 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:31 35 تحلیل تکنیکال وصندوق 152 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:40 36 تحلیل تکنیکال وصنعت 123 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:26 37 تحلیل تکنیکال وبانک 159 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot04:25 38 تحلیل تکنیکال دلار ریال 602 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:33 39 تحلیل تکنیکال بمپنا 147 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:55 40 تحلیل تکنیکال شاخص کل 540 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot02:20 41 تحلیل تکنیکال واحیا 476 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:52 42 تحلیل تکنیکال شاخص بیمه 228 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:23 43 تحلیل تکنیکال بیمه بیمه پارسیان 196 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:25 44 تحلیل تکنیکال بیمه اسیا 94 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:24 45 تحلیل تکنیکال ودی 220 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:51 46 تحلیل تکنیکال قاسم 128 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:57 47 تحلیل تکنیکال چدن 139 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:31 48 تحلیل تکنیکال تبرک 337 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:57 49 تحلیل تکنیکال خساپا 281 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:04 50 تحلیل تکنیکال خمهر 141 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:00 51 تحلیل تکنیکال خزامیا 199 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:44 52 تحلیل تکنیکال خپارس 172 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:47 53 تحلیل تکنیکال حفاری 125 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:34 54 تحلیل تکنیکال حپارسا 196 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:59 55 تحلیل تکنیکال وپست 297 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:17 56 تحلیل تکنیکال ذوب 305 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:12 57 تحلیل تکنیکال پترول 224 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:44 58 تحلیل تکنیکال شاخص سایر واسطه گریهای مالی 68 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:50 59 تحلیل تکنیکال فاسمین 128 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:47 60 تحلیل تکنیکال قثابت 89 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:03 61 تحلیل تکنیکال پارسان 194 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:01 62 تحلیل تکنیکال تکمبا 75 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:52 63 تحلیل تکنیکال وغدیر 99 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:22 64 تحلیل تکنیکال وتجارت 120 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:40 65 تحلیل تکنیکال ولساپا 185 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:51 66 تحلیل تکنیکال خکار 198 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:12 67 تحلیل تکنیکال چکاپا 117 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:30 68 تحلیل تکنیکال وسینا 120 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:35 69 تحلیل تکنیکال آپ 176 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:55 70 تحلیل تکنیکال خپارس 153 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot02:12 71 تحلیل تکنیکال شاخص غذایی 146 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:41 72 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه 62 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:45 73 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سرمایه گذاری 78 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:01 74 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 110 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:28 75 تحلیل تکنیکال فملی 81 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:55 76 تحلیل تکنیکال سرچشمه 75 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:12 77 تحلیل تکنیکال غشهداب 56 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:04 78 تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان 69 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:45 79 تحلیل تکنیکال بهپاک 92 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:57 80 تحلیل تکنیکال ستران 79 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:25 81 تحلیل تکنیکال فزرین 80 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:42 82 تحلیل تکنیکال چافست 109 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:04 83 تحلیل تکنیکال کفرا 94 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:55 84 تحلیل تکنیکال فسرب 140 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:44 85 تحلیل تکنیکال شغدیر 75 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:00 86 تحلیل تکنیکال شبهرن 99 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:51 87 تحلیل تکنیکال رکیش 59 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:10 88 تحلیل تکنیکال دلر 53 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:50 89 تحلیل تکنیکال سفارس 163 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:30 90 تحلیل تکنیکال کطبس 77 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot02:06 91 تحلیل تکنیکال دامین 85 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:58 92 تحلیل تکنیکال گکوثر 72 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:42 93 تحلیل تکنیکال شپاس 155 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:55 94 تحلیل تکنیکال چکاپا 55 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:21 95 تحلیل تکنیکال وخارزم 152 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:44 96 تحلیل تکنیکال دبالک 39 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:38 97 تحلیل تکنیکال تکمبا 170 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:17 98 تحلیل تکنیکال ثاژن 47 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:48 99 تحلیل تکنیکال وسین 62 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:47 100 تحلیل تکنیکال شبریز 53 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:06 101 تحلیل تکنیکال شخارک 84 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot02:06 102 تحلیل تکنیکال شاخص گروه فلزات اساسی 39 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:01 103 تحلیل تکنیکال شاخص گروه شیمیایی 32 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:59 104 تحلیل تکنیکال شاخص فراورده های نفتی 40 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:04 105 تحلیل تکنیکال خصدرا 80 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:49 106 تحلیل تکنیکال شاخص دارویی 174 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:55 107 تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن 107 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:21 108 تحلیل تکنیکال دکوثر 38 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:42 109 تحلیل تکنیکال فلوله 162 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:27 110 تحلیل تکنیکال ثمسکن 58 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:13 111 تحلیل تکنیکال دسانکو 43 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:00 112 تحلیل تکنیکال ثتران 49 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot02:04 113 تحلیل تکنیکال ثاژن 97 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:54 114 تحلیل تکنیکال ثغرب 114 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:49 115 تحلیل تکنیکال ثفارس 33 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot02:04 116 تحلیل تکنیکال تیپیکو 99 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:43 117 تحلیل تکنیکال کترام 28 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:47 118 تحلیل تکنیکال شاخص گروه کاشی و سرامیک 44 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:40 119 تحلیل تکنیکال بهپاک 61 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot02:15 120 تحلیل تکنیکال البرز 24 نمایش | 4 روز پیش
Screenshot02:23 121 تحلیل تکنیکال حفاری 38 نمایش | 4 روز پیش
Screenshot01:52 122 تحلیل تکنیکال کیمیا 29 نمایش | 3 روز پیش
Screenshot01:44 123 تحلیل تکنیکال سفارس 34 نمایش | 2 روز پیش
Screenshot01:39 124 تحلیل تکنیکال ذوب 11 نمایش | 5 ساعت پیش
Screenshot01:45 125 تحلیل تکنیکال حپارسا 4 نمایش | 2 ساعت پیش
//
/**/