تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

گزارش 8 صبح بازار - یکشنبه 11 آذر

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس صفحه
Embed Code
اشتراک گزاری از طریق ایمیل
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
ارسال شده توسطه اوسطی در 1397/09/11
ویدیوی بعدی: گزارش 8 صبح بازار - دوشنبه 12 آذر

نظرات

ارسال نظر 200
ویدیوهای این سری
Screenshot01:00 1 196 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 2 161 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 3 122 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 4 128 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 5 123 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 6 95 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 7 88 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 8 119 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 9 119 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 10 140 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 11 133 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 12 139 نمایش | 6 ماه پیش
Screenshot01:00 13 108 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 14 101 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 15 103 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 16 107 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 17 135 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 18 114 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 19 173 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 20 163 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 21 112 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 22 102 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 23 125 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 24 129 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 25 134 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 26 438 نمایش | 5 ماه پیش
Screenshot01:00 27 111 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 28 121 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 29 120 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 30 106 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 31 90 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 32 122 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 33 122 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 34 119 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 35 104 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 36 108 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 37 89 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 38 104 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 39 95 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 40 104 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 41 104 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 42 104 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 43 115 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:06 44 91 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 45 93 نمایش | 4 ماه پیش
Screenshot01:00 46 100 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 47 103 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 48 94 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 49 82 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 50 88 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 51 105 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 52 100 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 53 121 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 54 80 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 55 167 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 56 97 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 57 141 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 58 103 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 59 129 نمایش | 3 ماه پیش
Screenshot01:00 60 103 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 61 78 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 62 97 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 63 120 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 64 90 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 65 81 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 66 85 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 67 97 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 68 77 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 69 110 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 70 60 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 71 72 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 72 76 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 73 49 نمایش | 2 ماه پیش
Screenshot01:00 74 67 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 75 68 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 76 69 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 77 70 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:01 78 51 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:01 79 49 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:01 80 44 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:01 81 58 نمایش | 1 ماه پیش
Screenshot01:00 82 55 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:01 83 85 نمایش | 4 هفته پیش
Screenshot01:01 84 45 نمایش | 3 هفته پیش
Screenshot01:00 85 31 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 86 37 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 87 37 نمایش | 2 هفته پیش
Screenshot01:00 88 26 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:00 89 15 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:00 90 27 نمایش | 1 هفته پیش
Screenshot01:00 91 21 نمایش | 3 روز پیش
Screenshot01:00 92 21 نمایش | 2 روز پیش
Screenshot01:00 93 33 نمایش | 1 روز پیش
Screenshot01:00 94 9 نمایش | 7 ساعت پیش
//
/**/