تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

نمای کلی سیستم


همـان طـور کـه مشـاهده می‌نماییـد تصویـر فـوق صفحـه معامـات فارابیکسـو را نمایـش می‌دهـد، بـر روی تصویـر، شـماره هایی مشــخص شــده اســت کــه متناظــر بــا هــر شــماره، توضیحی مختصــر در نظــر گرفتــه شــده اســت.
شماره ۱: منو بار
در ایـن قسـمت، ابـزار هـای مختلـف فارابیکسـو قـرار دارد کـه بـا کلیـک بـر روی هـر یـک از ایـن ابـزار هـا اطلاعـات آن هـا در پاییـن صفحـه بارگـذاری می شـود. منوبـار شـامل سـه نـوع ابـزار اسـت: نـوع اول دسترسـی بـه اطلاعـات کارگـزاری، نــوع دوم اطلاعــات کاربــری و نــوع ســوم ابــزار هــای عملیاتــی.
شماره ۲: دیده‌بان
جهت دسته بندی کردن نمادها، از قسمت دیده‌بان استفاده می‌گردد.
شماره ۳: اطلاعات نماد(استاک واچ)
کلیه اطاعات نماد در قسمت مرکزی صفحه معامات در نظر گرفته شده است.
شماره ۴: محتوا
در ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از دسـته بنـدی هـای مختلـف: پیـام هـای ناظـر بـازار، اطلاعیـه‌ی کـدال، خبرهـا و تحلیـل هــای بــورس۲۴، فضایــی بــرای اطلاع رســانی در دســترس کاربــران قــرار گرفتــه اســت.
شماره ۵: نبض بازار
این قسمت برای نمایش نبض بازار و سامانه بورس۲۴ در نظر گرفته شده است.
شماره ۶: گفتگو
در این بخش می‌توان از طریق گروه های مختلف با مدیران سیستم به گفتگو پرداخت.
شماره ۷: وضعیت حساب
ایـن کادر در لحظـه اطلاعاتـی ماننـد دارایـی، قـدرت خریـد، سـود/زیان، ارزش پورتفـوی و مبلـغ بلوکـه شـده را بـه اطلاع کاربــر می‌رســاند.
شماره ۸: سفارش ها
بـرای مدیریـت سفارشـات ثبـت شـده در سـامانه ایـن بخـش تهیـه شـده اسـت، در ایـن بخـش کلیـه سـفارش هـا شـامل سفارشــات فعال/غیرفعــال مشــتری، قابــل پیگیــری اســت.
شماره ۹: معاملات
در این بخش دارایی سهام مشتری نمایش داده می‌شود.
شماره ۱۰: پورتفوی
کادر پورتفـو، یکـی از جـذاب تریـن بخـش هـای سـامانه می‌باشـد کـه در ایـن بخـش کاربـر می‌توانـد تعـداد و سـود/زیان نمــاد هــای خریــداری شــده خــود را  بــا در نظــر گرفتــن قیمــت میانگیــن محاسـبه می‌نمایــد.
شماره ۱۱: پنجره ثبت سفارش
در این بخش امکان ثبت سفارش خرید/فروش وجود دارد.
شماره ۱۲: درباره سیستم
در ایـن بخـش کاربـر قـادر بـه دریافـت فایـل راهنمـا، مشـاهده نمـای کلـی سـامانه بـا اسـتفاده از بیکسـونما و دریافـت آخریــن نســخه ســامانه می‌باشــد.
شماره ۱۳: شاخص
کاربر با استفاده از این کادر می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به شاخص و تغییرات آن را در بازار مشاهده نماید.


  • 22 شهریور 1394
  • نویسنده: SuperUser
  • تعداد نمایش ها: 9168
  • نظرات: 0
تگ ها:
رتبه این مطلب:
3.1
Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید