تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

نحوه محاسبه کارمزد در کارگزاری ها

بر خلاف بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در آنها منافع مشتری و فروشنده در تقابل با یکدیگر قرارداشته و سود بیشتر یکی به زیان دیگری منجر خواهد شد، در کارگزاری ها منافع بنگاه و مشتری به یکدیگر گره خورده است. به عبارت دیگر در زمان سوددهی و رشد بازار با توجه به افزایش حجم معاملات صورت گرفته، حاشیه سود کارگزاری ها افزایش یافته و بالعکس در شرایط رکود از میزان درآمدهای کارگزاری کاسته خواهد شد. بر همین اساس کارگزاری فارابی میکوشد تا با ارائه خدمات مشاوره ای موثر و ایجاد بستری مناسب به منظور فعالیت سودآور مشتریان خود، بر روی اهداف مشترک خود و مشتریانش تمرکز نماید.

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران


 فروش

خرید

 

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

موضوع

ردیف

200

0.4

200

0.4

کارمزد کارگزاران

1

240

0.048

160

0.032

کارمزد شرکت بورس

2

120

0.048

80

0.032

حق نظارت سازمان

3

240

0.015

160

0.01

کارمزد شرکت سپرده گذاری

4

120

0.018

80

0.012

فناوری

5

0

0.5

0

0

مالیات

6

 

1.029

 

0.486

جمع

 

 

کارمزد معاملات در فرابورس ایران


فروش

خرید

 

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

موضوع

ردیف

200

0.4

200

0.4

کارمزد کارگزاران

1

240

0.048

160

0.032

کارمزد شرکت فرابورس

2

120

0.03

80

0.02

حق نظارت سازمان

3

240

0.015

160

0.01

کارمزد شرکت سپرده گذاری

4

180

0.015

120

0.01

فناوری

5

0

0.5

0

0

مالیات

6

 

1.011

 

0.474

جمع

 

 

کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن


فروش

خرید

 

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

موضوع

ردیف

100

0.15

100

0.4

کارمزد کارگزاران

1

120

0.04

80

0.04

کارمزد شرکت بورس

2

120

0.02

80

0.02

حق نظارت سازمان

3

120

0.04

80

0.04

کارمزد شرکت سپرده گذاری

4

120

0

80

0

فناوری

5

0

0

0

0

مالیات

6

 

0.25

 

0.5

جمع

 

 

کارمزد معاملات اوراق با سود ثابت


فروش

خرید

 

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

سقف کارمزد (میلیون ریال)

درصد

موضوع

ردیف

12.6

0.063

12.6

0.063

کارمزد کارگزاران

1

3

0.0144

2

0.0096

کارمزد شرکت فرابورس

2

120

0

80

0

حق نظارت سازمان

3

120

0

80

0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

4

180

0

120

0

فناوری

5

0

0

0

0

مالیات

6

 

0.0774

 

0.0726

جمع

 

 

کارمزد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)


جمع/سقف کارمزدها

(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید

(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

0.004

0.002

0.002

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0.0004

0.00024

0.00016

کارمزد بورس اوراق بهادار تهران  یا فرابورس ایران حسب مورد

400

240

160

0.00015

0.0009

0.0006

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.000125

0.000075

0.00005

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

800

600

0.003215

0.00281

جمع کل