تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

کرمانشاه

  • كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي بورس منطقه اي كرمانشاه طبقه اول
  • (083) 38244655
  • 38244650
  • ker1@irfarabi.com
  • 6714698111
  • مسئول معاملات: پريسا حيدري
  • مسئول پذیرش: الهام فرهادی