تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

همدان

  • همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه حافظ، سازمان بورس اوراق بهادار، طبقه اول - کارگزاری فارابی
  • (081) 38283506
  • (081)
  • ha1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: اکرم مأمنی
  • مسئول پذیرش: شکوفه سلطانی